REGULAMIN

ROWEROWEGO

NADBUŻAŃSKIEGOCEL IMPREZY

• Popularyzacja kolarstwa.

• Promocja Gminy Mielnik i regionu Podlasia.

• Promocja turystyki rowerowej, walorów przyrodniczych i kulturowych Podlasia.

ORGANIZATORZY

• Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego

• Gmina Mielnik

Dyrektor Zawodów: Konrad Kacprzak

tel. 691 385 488

e-mail: konrad@fundacjaumn.pl

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY

Rowerowy Nadbużański odbędzie się 19 września 2021 roku w Mielniku.

Start i meta: przy Stadionie MKS Mielnik, u zbiegu ulic Zamkowej i Białej, współrzędne geograficzne: 52°19'49.0"N 23°02'29.4"E.

Biuro Zawodów i Depozyt: przy Stadionie MKS Mielnik, u zbiegu ulic Zamkowej i Białej, współrzędne geograficzne: 52°19'49.0"N 23°02'29.4"E.

Dekoracje: przy Stadionie MKS Mielnik, u zbiegu ulic Zamkowej i Białej, współrzędne geograficzne: 52°19'49.0"N 23°02'29.4"E.

HARMONOGRAM:

Niedziela, 19.09.2021 r.
8:00 – 9:45 – Biuro Zawodów
9:00 – Start Szurgańca
10:00 – Start Cymesa
14:00 – Zamknięcie mety Cymesa
16:30 – Zamknięcie mety Szurgańca
16:45– Dekoracje zwycięzców


TRASA

 1. Rowerowy Nadbużański zostanie rozegrany na dwóch dystansach:
  SZURGANIEC

  • Dystans ok. 94 km (dwie pętle)
  • Limit czasu: 7,5 godziny
  • Na trasie będą 3 punkty kontrolno-odżywcze:
  • o Urząd Gminy (22 km trasy) - wyjście z punktu najpóźniej o godz. 10:45
   o Start/Meta (42 km trasy) - wyjście z punktu najpóźniej o godz. 12:20
   o Urząd Gminy (64 km trasy) - wyjście z punktu najpóźniej o godz. 14:05
  CYMES

  • Dystans ok. 42 km
  • Limit czasu: 4 godziny
  • Na trasie będzie 1 punkty kontrolno-odżywczy:
  • o Urząd Gminy (22 km trasy) - wyjście z punktu najpóźniej o godz. 12:10
 2. Punkty kontrolne są jednocześnie punktami odżywczymi. Ze względu na bezpieczeństwo Uczestników oraz przewidywany czas, w jakim Uczestnicy powinni dotrzeć do mety, tak aby zmieścić się w limicie czasowym dla danego dystansu, na punktach żywieniowych obowiązywać będą limity czasu. Przekroczenie limitu czasu określonego dla danego punktu powoduje automatyczne zakończenie rywalizacji dla Uczestnika. Każdy Uczestnik niemieszczący się w limicie czasu musi zejść z trasy w punkcie żywieniowym. Punkty żywieniowo-kontrolne będą zamykane bezpośrednio po upływie ustalonego na punkcie limitu czasu.
 3. Trasy przebiegać będą w większości drogami polnymi, leśnymi i gruntowymi oraz krótkimi odcinkami utwardzonymi. Możliwe są odcinki przebiegające wzdłuż dróg publicznych i innych, którymi odbywać się będzie regularny ruch drogowy – Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności oraz stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
 4. Zawody mają charakter wyścigu po trasie wyznaczonej śladem GPS. Zawody polegają na przejechaniu rowerem całej trasy o własnych siłach na czas z zaliczeniem wymaganych punktów kontrolnych. Trasy nie będą oznakowane.
 5. Zawody są dedykowane dla rowerów MTB, ewentualnie gravelowych. Jednak każdy rodzaj roweru jest dozwolony. Zabrania się startu na rowerach wspomaganych elektrycznie.
 6. Punkty odżywcze zaopatrzone będą w: wodę, colę, izotonik, owoce i przekąski.
 7. Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w trasie przejazdu.

UCZESTNICTWO

 1. Aby wziąć udział w Rowerowym Nadbużańskim należy spełnić następujące warunki:

  • być w bardzo dobrym stanie zdrowia i dobrej kondycji fizycznej

  • najpóźniej w dniu 19.09.2021 roku mieć ukończone 18 lat

  • zapoznać się i zaakceptować Regulamin imprezy

  • zarejestrować się na wyścig za pośrednictwem formularza elektronicznego oraz w ciągu 7 dni od rejestracji dokonać opłaty startowej.
  Osoby, które nie wniosą opłaty startowej w terminie będą usuwane z listy startowej. Zapisy w Biurze Zawodów będą możliwe, jeśli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń online.

  • odebrać pakiet startowy w Biurze Zawodów

  • podpisać własnoręcznie oświadczenie o stanie zdrowia i starcie na własną odpowiedzialność.
 2. Wysokości opłat startowych:

 3. Płatność do 31.07.2021 r. Płatność do 19.09.2021 r.
  Szurganiec 130 PLN 140 PLN
  Cymes 100 PLN 110 PLN
 4. W razie rezygnacji z uczestnictwa w wyścigu opłata startowa nie podlega zwrotowi.
 5. Organizator przyznaje kody rabatowe w wysokości 10 zł dla osób zapisanych i opłaconych na Ultramaraton Nadbużański 2021 na dowolnym dystansie (tj. Szpurt, Chazior lub Szmergiel). Aby otrzymać kod rabatowy, należy napisać maila na adres: sylwia@fundacjaumn.pl, podając swoje imię, nazwisko i datę urodzenia.
 6. Organizatorzy dopuszczają przepisanie pakietu na inną osobę do dnia 10.09.2021 roku. Przepisanie pakietu musi zostać ustalone z Organizatorem i zgłoszone drogą mailową.
 7. Zmiana dystansu wyścigu (pod warunkiem dostępności miejsc) będzie możliwa do dnia 10.09.2021 r. Uczestnik zobowiązany jest dopłacić różnicę w opłacie startowej zgodnie z tabelą opłat na dany dzień. W przypadku zmiany dystansu na niższy nie ma możliwości zwrotu różnicy w wysokości opłaty startowej.
 8. Limit uczestników łącznie na obu dystansach wynosi 300 osób. Cymes – 150 osób, Szurganiec – 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników.
 9. Każdy Uczestnik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż udział w wyścigu wiąże się z ponadprzeciętnym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko sportowe, zagrożenie wypadkami, a także możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 10. Każdy uczestnik imprezy zobowiązany jest do stosowania się do wszystkich zaleceń i wytycznych ustalonych przez odpowiednie organy administracji rządowej i samorządowej w związku z występowaniem stanu epidemii SARS-CoV-2.
 11. Na terenie wydarzenia wszyscy uczestnicy i kibice są zobowiązani do utrzymywania dystansu społecznego.
 12. Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania osłony ust i nosa – obowiązkowe jej użycie będzie wymagane w miejscach skupisk ludzi i pomieszczeniach zamkniętych.
 13. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia osobiście pisemnego oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do startu w zawodach i o starcie wyłącznie na własną odpowiedzialność, według wzoru Organizatora, dostępnego na stronie internetowej zawodów oraz w Biurze Zawodów. Złożenie takiego oświadczenia jest bezwzględnym warunkiem uczestnictwa w zawodach - Organizator może odmówić udziału w zawodach w przypadku braku złożenia oświadczenia.
 14. Każdy Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku, danych osobowych i wyników sportowych, w tym w relacjach z wyścigu zamieszczonych w mediach, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów, patronów medialnych i sponsorów – w tym na stronach www i w mediach społecznościowych.
 15. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do poruszania się po wyznaczonej trasie i stosowania do poleceń Organizatora, Policji oraz służb porządkowych Organizatora.
 16. Na całej trasie wyścigu obowiązuje bezwzględny zakaz śmiecenia, niszczenia roślinności oraz innych działań niosących szkodę przyrodzie. W szczególności zabrania się pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na trasie (wszelkie śmieci należy zabrać ze sobą lub zostawić w punktach).
 17. Pomoc osób trzecich podczas wyścigu jest dozwolona wyłącznie w punktach kontrolnych/odżywczych pod warunkiem, że osoby pomagające nie powodują utrudnień w korzystaniu z punktu odżywczego pozostałym Uczestnikom.
 18. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia trasy, zmiany godziny startu, przerwania wyścigu, zmiany terminu wyścigu lub odwołania wyścigu w przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych oraz z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia, w szczególności w przypadku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu Uczestników oraz wydania decyzji organu administracji – niezależnie od formy tej decyzji – skutkującej koniecznością odwołania wyścigu.
 19. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 17 skutkujących odwołaniem wyścigu, Organizator dokona zwrotu opłaty startowej jedynie w części niewydatkowanej zgodnie z zapisem Części „ŚWIADCZENIA, PAKIET STARTOWY” Regulaminu.

ŚWIADCZENIA, PAKIET STARTOWY

Każdy uczestnik w ramach opłaty startowej otrzymuje:

• Numer startowy z chipem do pomiaru czasu

• Nadajnik GPS (do zwrotu na mecie)

• Elektroniczny pomiar czasu

• Zabezpieczenie medyczne na trasie

• Punkty odżywcze na trasie oraz posiłek regeneracyjny na mecie

• Pamiątkowy medal na mecie dla wszystkich, którzy ukończą wyścig w limicie czasu

UWAGA! Uczestnicy zobowiązani są do posiadania własnych kubeczków, na punktach nie będzie jednorazowych kubeczków do picia.

Z uwagi na ograniczenie użycia plastiku w pakietach startowych nie będzie worków na depozyt. Zalecamy posiadanie własnych toreb/worków (podpisanych numerem startowym). W Biurze Zawodów będą znajdowały się worki do pobrania - w ograniczonej ilości.

Ewentualne dodatkowe świadczenia uzależnione będą od pozyskanych sponsorów.

KLASYFIKACJE I NAGRODY

1. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na każdym dystansie otrzymują pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe.

2. Zwycięzcy Rowerowego Nadbużańskiego 2021 otrzymują bezpłatny pakiet startowy na następną edycję zawodów (na dowolnie wybrany dystans).

BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.
 2. Zawodnicy przez cały czas uczestnictwa w wyścigu zobowiązani są posiadać:
  • naładowany telefon komórkowy, z którego istnieje możliwość wykonywania połączeń, a numer telefonu został podany Organizatorowi w zgłoszeniu na zawody,
  • własny kubeczek do picia (na punktach nie będzie plastikowych kubeczków),
  • numer startowy przypięty w widocznym miejscu z przodu na ramie roweru,
  • kask rowerowy,
  • sprawne oświetlenie rowerowe (światło białe z przodu, światło czerwone z tyłu)
 3. Oprócz wyposażenia obowiązkowego Organizator zaleca posiadanie:
  • folia NRC,
  • bukłak lub bidon/bidony o łącznej pojemności co najmniej 1 litra,
  • strój dopasowany do warunków atmosferycznych,
 4. Na całej trasie wyścigu obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o Ruchu Drogowym. Uczestnicy są zobowiązani do zachowania najwyższej ostrożności na odcinkach dostępnych dla ruchu drogowego lub wzdłuż takiej drogi.
 5. Jeśli w trakcie zawodów dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, Uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Organizatora lub odpowiednie służby.
 6. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy innemu Uczestnikowi w razie wypadku. Nieudzielenie pomocy innemu Uczestnikowi skutkuje bezwzględną dyskwalifikacją.
 7. Każdy Uczestnik ma bezwzględny obowiązek poinformować Organizatora o rezygnacji z kontynuowania wyścigu. Informacja powinna być przekazana telefonicznie na podany przez Organizatora numer telefonu alarmowego. W przypadku chęci rezygnacji uczestnik powinien, w miarę możliwości, zrobić to w jednym z Punktów Kontrolnych, informując o tym fakcie obsługę Punktu.
 8. W przypadku uchybienia przez Uczestnika obowiązkowi poinformowania Organizatora o rezygnacji z wyścigu i zejściu z trasy, Uczestnik zostanie obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez współpracujące z Organizatorem służby zabezpieczające trasę oraz zobowiązany do naprawienia szkód Organizatora i innych osób.
 9. W razie kontuzji, wypadku lub uszkodzenia ciała należy zadzwonić pod numer alarmowy podany przez Organizatora i oczekiwać na przyjazd ratowników do przybliżonej lokalizacji.
 10. Pomoc medyczna ma prawo do wyłączenia Uczestnika z wyścigu. Taka decyzja jest ostateczna.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ultramaratonu Nadbużańskiego z siedzibą w Siedlcach.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych dostępny jest kontakt mailowy: sylwia@fundacjaumn.pl
 3. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w związku z realizacją wyścigu, w szczególności w zakresie prowadzenia zapisów, przygotowania pakietów startowych, ogłoszenia wyników, informacji dotyczących biegu podawanych na portalach społecznościowych oraz w celu promocji imprez organizowanych przez Fundację, na podstawie zgody oraz prawnie usprawiedliwionego interesu, jakim jest: organizacja i promocja imprez, zapewnienie obsługi usług płatniczych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa obejmuje również publikację: imienia, nazwiska, miejscowości, klubu, daty urodzenia i płci na stronie internetowej: www.ultramaraton.mielnik.com.pl, oficjalnym profilu zawodów na Facebooku: https://www.facebook.com/ultramaratonnadbuzanski/ oraz za pośrednictwem witryny: https://domtel-sport.pl/
 5. Dane osobowe dla celów statystycznych, archiwizacyjnych i marketingowych będą przechowywane do czasu wycofania przez Uczestnika zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 6. Uczestnik ma prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz z prawa do przenoszenia danych.
 7. Uczestnik może skorzystać z prawa do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w wyścigu.
 10. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora wizerunku, utrwalonego w dowolnej formie, w celach związanych z organizacją i promocją imprez Organizatora. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie wykonanych fotografii i filmów w relacji i materiałach promocyjnych Organizatora. Zgoda obejmuje także wykorzystanie wykonanych zdjęć w tym do upublicznienia, powielania, zwielokrotniania, emisji, publikacji, nadawania lub transmisji pod warunkiem, że nie zostanie naruszone dobre imię osoby wyrażającej zgodę na publikację wizerunku. Zgoda na wykorzystanie wizerunku nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność, a w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą rościć żadnych pretensji wobec Organizatorów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 2. Informacje o zmianach w Regulaminie będą zamieszczane na stronie internetowej zawodów.
 3. Zgłoszenie na zawody oznacza równocześnie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika do celów związanych z realizacją zawodów, w szczególności w zakresie zapisów, przygotowania pakietów startowych, podania wyników, informacji dotyczących zawodów podawanych na portalach społecznościowych.
 4. W razie dyskwalifikacji Uczestnikom nie przysługuje zwrot wpisowego.
 5. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator lub Sędzia główny.
 6. Zapisanie się na wyścig jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 7. Naruszenie postanowień Regulaminu skutkować może dyskwalifikacją Uczestnika.